Maturitní zkouška

Předpokládá se, že studenti, kteří si zvolí profilovou maturitní zkoušku z dějepisu, navštěvují dvouletý či jednoletý dějepisný seminář. Maturitní zkouška je koncipována tak, že student ústně zodpoví jedno z 30 maturitních témat, které si vylosuje, ale součástí zkoušky je i předložení seminární práce a její krátká obhajoba.

Seznam maturitních témat z dějepisu:

 1. Pravěk. První státní útvary na našem území.
 2. Kulturní dědictví antické civilizace.
 3. Starověká náboženství, počátky křesťanství, úloha církve ve středověku.
 4. Vývoj českého státu za Přemyslovců.
 5. Český stát za Lucemburků.
 6. Husitství a jeho doznívání za vlády Jiřího z Poděbrad, cesta ke stavovské monarchii.
 7. Myšlenkové proudy 14. – 16. století.
 8. Objevné cesty a jejich důsledky.
 9. Stavovský stát a absolutistická monarchie, první revoluce.
 10. Boj o mocenskou převahu v Evropě, války v 17. století .
 11. Osvícenství a rozvoj hospodářství, vědy a kultury.
 12. Vývoj ve Francii od poloviny 18.stol. do Vídeňského kongresu.
 13. První a druhá průmyslová revoluce, nové společenské uspořádání.
 14. Vývoj USA od vzniku po l. světovou válku.
 15. Evropa po Vídeňském kongresu. Jaro národů.
 16. Česká politika ve 2. pol. 19.stol., počátky politických stran.
 17. Politika velmocí na přelomu 19. a 20. století .
 18. První světová válka.
 19. Naše země za 1. světové války, vznik Československa.
 20. Problémy 1. republiky, vývoj ve 20. a 30. letech.
 21. Versailleský systém a mezinárodní vývoj mezi dvěma válkami.
 22. Světová hospodářská krize, zrod fašismu a další důsledky krize, pokusy o její řešení.
 23. Příčiny, průběh a důsledky 2. světové války.
 24. Naše země za 2. světové války, život v protektorátě.
 25. Československo v letech 1945 – 1960.
 26. Poválečný vývoj ve světě do konce 60. let 20. století.
 27. Československo v letech 1960 – 1993.
 28. Vývoj ve světě od 60. let 20. století.
 29. Svět po 11. září 2001.
 30. Historie Zlína.