Společná část maturitní zkoušky

Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz.

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy po přihlašování na jarní termín. Rovněž byl přidán na pozvánku k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2018.

 

Maturitní zpravodaje Cermatu

Maturitní zpravodaj - maturitní zkouška z českého jazyka

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo třetí letošní tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje. Zpravodaj č. 46 je zaměřen na maturitní zkoušku českého jazyka a literatury - dílčí zkouška konaná formou písemné práce se koná 11. dubna 2018, didaktický test 3. května 2018 a ústní zkouška v období 16. května - 8. června 2018.

Věříme, že svým čtenářům Zpravodaj dodá veškeré informace přehledně, a zároveň připomene důležité aspekty zkoušky včetně doporučení, na co se při přípravě na zkoušku i na zkoušku samotnou zaměřit.

Maturitní zpravodaj - maturitní zkouška z cizího jazyka

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo první letošní tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje. Zpravodaj s pořadovým číslem 44 je zaměřen na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

Věříme, že Zpravodaj poskytne svým čtenářům veškeré potřebné informace ke zkoušce včetně doporučení, na co se při přípravě na zkoušku samotnou zaměřit.

Maturitní zpravodaj - matematika, matematika+

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce. Maturitní zpravodaj s pořadovým číslem 45 obsahuje informace týkající se maturitní zkoušky z matematiky pro jarní zkušební období roku 2018, naleznete zde i informace k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+.

 

Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka

 

V přiloženém dokumentu najdete školní seznam literárních děl, ze kterého si zvolíte 20 děl pro ústní část maturitní zkoušky. Žáci a žákyně odevzdají svůj seznam řediteli školy do 31. března 2018 prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka. Dokument obsahuje rovněž pokyny pro výběr děl do seznamu žáka.

 

Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

 

Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam).

Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého jazyka a literatury. Úlohy, v nichž žák prokazuje osvojení učiva z literární historie (katalog požadavků – bod 1.8) a částečně i z literární teorie (katalog požadavků – bod 1.9), nepřesáhnou rámec vymezený tímto seznamem (vzorové příklady úloh najdete ke stažení pod textem).

Na přípravě seznamu se podíleli učitelé českého jazyka a literatury, kteří vyučují na různých typech středních škol, a zástupci Asociace středoškolských češtinářů, do připomínkového řízení se zapojil také Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Seznam je součástí závazných interních předpisů Centra pro procesy přípravy a výroby zkušební dokumentace maturitní zkoušky pro rok 2016.


Ke stažení:

Vzorové úlohy předmětů společné části MZ

 

Tematické okruhy pro zkoušky z cizích jazyků:

Tematické okruhy

Tematické okruhy se týkají konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné,
vzdělávací a pracovní. Požadavky na maturitní zkoušku z cizího jazyka se vztahují k níže
vymezeným tematickým okruhům:
Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny
a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám);
domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity
(např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do
budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.
Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní
život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické
návyky, vzhled) apod.
Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení,
sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi,
společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí);
tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do
zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé);
aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod.

Témata

● Osobní charakteristika
● Rodina
● Domov a bydlení
● Každodenní život
● Vzdělávání
● Volnočasové aktivity a zábava
● Mezilidské vztahy
● Cestování a doprava
● Zdraví a hygiena
● Stravování
● Nakupování
● Práce a povolání
● Služby
● Společnost
● Zeměpis a příroda


 

Informační příručky a pokyny k psaní písemných prací z českého jazyka a z cizích jazyků jsou ke stažení na stránkách novamaturita.cz.