Společná část maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma jaro 2020

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.

Pokyny k organizaci písemných zkoušek společné části MZ

 

Maturitní zpravodaje Cermatu

 

Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka 2020

 

V přiloženém dokumentu najdete školní seznam literárních děl, ze kterého si zvolíte 20 děl pro ústní část maturitní zkoušky. Žáci a žákyně odevzdají svůj seznam řediteli školy do 31. března 2020 prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka. Dokument obsahuje rovněž pokyny pro výběr děl do seznamu žáka.

 

Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

 

Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam).

Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého jazyka a literatury. Úlohy, v nichž žák prokazuje osvojení učiva z literární historie (katalog požadavků – bod 1.8) a částečně i z literární teorie (katalog požadavků – bod 1.9), nepřesáhnou rámec vymezený tímto seznamem (vzorové příklady úloh najdete ke stažení pod textem).

Na přípravě seznamu se podíleli učitelé českého jazyka a literatury, kteří vyučují na různých typech středních škol, a zástupci Asociace středoškolských češtinářů, do připomínkového řízení se zapojil také Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Seznam je součástí závazných interních předpisů Centra pro procesy přípravy a výroby zkušební dokumentace maturitní zkoušky pro rok 2016.


Ke stažení:

Vzorové úlohy předmětů společné části MZ

 

Tematické okruhy pro zkoušky z cizích jazyků:

Tematické okruhy

Tematické okruhy se týkají konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné,
vzdělávací a pracovní. Požadavky na maturitní zkoušku z cizího jazyka se vztahují k níže
vymezeným tematickým okruhům:
Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny
a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám);
domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity
(např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do
budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.
Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní
život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické
návyky, vzhled) apod.
Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení,
sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi,
společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí);
tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do
zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé);
aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod.

Témata

● Osobní charakteristika
● Rodina
● Domov a bydlení
● Každodenní život
● Vzdělávání
● Volnočasové aktivity a zábava
● Mezilidské vztahy
● Cestování a doprava
● Zdraví a hygiena
● Stravování
● Nakupování
● Práce a povolání
● Služby
● Společnost
● Zeměpis a příroda


 

Informační příručky a pokyny k psaní písemných prací z českého jazyka a z cizích jazyků jsou ke stažení na stránkách https://maturita.cermat.cz.