Společná část maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma červen 2020

 podle tohoto schématu byly žákům rozeslány pozvánky k maturitní zkoušce na e-mail uvedený v maturitním systému.

Pokyny k organizaci písemných zkoušek společné části MZ

Čestné prohlášení

Registrace na Výsledkovém portálu žáka - tam dostanete nejrychleji výsledky svých didaktických testů a celé společné části MZ!!

Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury

Průvodce zkouškou z matematiky a matematiky+

Průvodce zkouškou z cizích jazyků

Maturitní zpravodaje Cermatu

Maturitní zpravodaj listopad 2019

Ve zpravodaji žáci naleznou nejdůležitější informace k podání přihlášky k maturitní zkoušce a základní informace k organizaci maturitní zkoušky v letošním školním roce.

Hlavním tématem 52. čísla Maturitního zpravodaje je správné vyplnění a včasné odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce. Kromě toho zpravodaj žákům poskytne i další nejužitečnější informace o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020, zkušebních předmětech společné části, nejdůležitějších termínech v obou zkušebních obdobích a další rady a doporučení k přípravě ke zkoušce.

Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka 2020

 

V přiloženém dokumentu najdete školní seznam literárních děl, ze kterého si zvolíte 20 děl pro ústní část maturitní zkoušky. Žáci a žákyně odevzdají svůj seznam řediteli školy do 31. března 2020 prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka. Dokument obsahuje rovněž pokyny pro výběr děl do seznamu žáka.

 

Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

 

Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam).

Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého jazyka a literatury. Úlohy, v nichž žák prokazuje osvojení učiva z literární historie (katalog požadavků – bod 1.8) a částečně i z literární teorie (katalog požadavků – bod 1.9), nepřesáhnou rámec vymezený tímto seznamem (vzorové příklady úloh najdete ke stažení pod textem).

Na přípravě seznamu se podíleli učitelé českého jazyka a literatury, kteří vyučují na různých typech středních škol, a zástupci Asociace středoškolských češtinářů, do připomínkového řízení se zapojil také Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Seznam je součástí závazných interních předpisů Centra pro procesy přípravy a výroby zkušební dokumentace maturitní zkoušky pro rok 2016.


Ke stažení:

Vzorové úlohy předmětů společné části MZ

 

Tematické okruhy pro zkoušky z cizích jazyků:

Tematické okruhy

Tematické okruhy se týkají konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné,
vzdělávací a pracovní. Požadavky na maturitní zkoušku z cizího jazyka se vztahují k níže
vymezeným tematickým okruhům:
Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny
a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám);
domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity
(např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do
budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.
Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní
život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické
návyky, vzhled) apod.
Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení,
sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi,
společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí);
tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do
zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé);
aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod.

Témata

● Osobní charakteristika
● Rodina
● Domov a bydlení
● Každodenní život
● Vzdělávání
● Volnočasové aktivity a zábava
● Mezilidské vztahy
● Cestování a doprava
● Zdraví a hygiena
● Stravování
● Nakupování
● Práce a povolání
● Služby
● Společnost
● Zeměpis a příroda


 

Informační příručky a pokyny k psaní písemných prací z českého jazyka a z cizích jazyků jsou ke stažení na stránkách https://maturita.cermat.cz.